Logo Miasta Białystok

 
 
 
Na stronie umieszczona jest informacja o korzyściach wynikających z korzystania z serwisu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Struktura i relacje:
    • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
    • Strona wykorzystuje niedostępne zabezpieczenie Captcha formularza.
  2. Bezpośredni dostęp - brak skip linków.
  3. Brak widoczności zaznaczenia.
  4. Niektóre pola formularzy mogą nie posiadać etykiety.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241.

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Anną Cylwik, adres poczty elektronicznej acylwik@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6573.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Andrzejewska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: mandrzejewska@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 869 6553.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Słonimska 1

Budynek złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”. Dostęp do części głównej („A”)-poprzez schody, a dla n-sprawnych na wózkach przez pochylnię z drzwiami automatycznymi przy portierni obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu dla n-sprawnych korytarzem parteru. Dostęp do korytarzy i pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach –windami osobowymi. Dostęp do części „B” (sala konferencyjna, sanitariat dla n-sprawnych)-podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami przy wjeździe na posesję i chodniku od strony ul. Ogrodowej. Dostęp do części „C” (Sala Obsługi Interesanta) poprzez wejście główne do budynku A i platformą schodową na półpiętro (poziom parteru cz. ”C”).

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Branickiego 3/5

Wejście główne dla interesantów schodami od ulicy Branickiego, wejście dla n-sprawnych drzwiami z poziomu parkingu z tyłu obiektu. Dostęp do pokoi biurowych – korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do poszczególnych kondygnacji-windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób n-sprawnych.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Składowa 11

Dostęp do budynku dla interesantów i osób n- sprawnych na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Dostęp do pokoi biurowych i pomieszczeń kasowych na parterze obiektu - z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Św. Rocha 3

Wejście główne dla interesantów i osób n-sprawnych od strony parkingu z tyłu obiektu (pochylnia dla wózków). Dostęp do pokoi biurowych - korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do kondygnacji budynku – windą osobową. Na każdej kondygnacji sanitariaty dla interesantów i osób n-sprawnych.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Bema 60/1

Dostęp do budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Białówny 11

Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski znajdują się na II piętrze budynku. Dostęp do budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach –windą osobową z parkingu na tyłach obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na II piętrze – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 16

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Lipowa 18

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Waryńskiego 32A

Dostęp do budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – os strony ulicy, przez główne wejście. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Urzędu Miejskiego ul. Zamenhofa 5c

Dostęp do lokalu na parterze budynku dla interesantów i osób n-sprawnych na wózkach – od strony parkingu, przez wejście z poziomu chodnika. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitariatu – z korytarza.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego.

Zapewniona jest komunikacja z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.